خدمات مشاوره و نظارت

 • • تعیین و تائید استانداردهای مهندسی و روش‌های محاسباتی
  • پایش فرآیند مهندسی از لحاظ رعایت موارد قراردادی و استانداردی
  • تصمیم گیری در مورد تغییر کارهای مهندسی
  • بازنگری و صحه گذاری بر مهندسی پایه
  • بازنگری و صحه گذاری بر طراحی تفصیلی
  • پایش مهندسی فرآیند خرید و پیگیری اخذ مدارک مورد نیاز از تامین‌کنندگان
  • نگهداری نقشه‌ها و مدارک فنی تولید شده برای طرح تا پایان کار و تحویل به کارفرما 

 • • مدیریت و كنترل طرح و عملیات اجرائی و هماهنگی بین پیمانكاران، مشاورین برای رفع تنگناها و مشكلات اجرایی
  • بررسی وضعیت موجود سازمان كارفرما
  • برنامه‌ریزی و كنترل زمانی طرح‌ها از طریق تدوین ساختار، فعالیت‌ها، منابع، هزینه‌ها و رویه محاسبات پیشرفت عملیات اجرایی پروژه‌ها
  • تهیه و تدوین گزارش‌های پیشرفت پروژه
  • برنامه‌ریزی و كنترل مالی طرح‌ها و عملیات اجرایی پروژه‌ها
  • برنامه‌ریزی و كنترل كالای طرح‌ها و عملیات اجرایی پروژه‌ها
  • برنامه‌ریزی و كنترل مدارك فنی و مكاتبات طرح‌ها و عملیات اجرایی پروژه‌ها
  • خدمات مهندسی شماره‌گذاری، مستندسازی و تدوین شناسنامه‌های فنی و اجرایی طرح

 • • مدیریت و كنترل طرح و عملیات اجرائی و هماهنگی بین پیمانكاران، مشاورین برای رفع تنگناها و مشكلات كارهای اجرایی
  • بررسی، بازنگری، اصلاح، بهینه‌سازی و تایید فنی و مهندسی طراحی پایه
  • ارائه خدمات مهندسی بررسی، بازنگری و تایید مدارک مهندسی کارگاهی
  • حل مسائل فنی، حقوقی و قراردادی عوامل اجرای پروژه در کارگاه
  • ارائه خدمات مهندسی بازرسی در حین ساخت و خرید تجهیزات و تاسیسات
  • تدوین گزارش‌های ماهیانه پیشرفت كار کارگاهی
  • ارائه خدمات تداركات مصالح و تجهیزات در صورت نیاز
  • نظارت مستقیم بر ساخت قطعات و تجهیزات و مطابقت آنها با مشخصات فنی مورد نظر
  • تهیه لیست مصالح و برآورد حجم مقادیر كارهای اجرائی
  • برآورد هزینه اجرای عملیات و محاسبات هزینه صورت وضعیت های پیمانکاران

 • • كنترل ابعاد، ترازها و سایر عوامل مساحتی و نقشه برداری محل های نصب تأسیسات
  • نظارت بر نحوه بارگیری و انتقال ایمن تجهیزات به محل تعیین شده مورد نظر كارفرما
  • نظارت بر پیاده كردن نقطه‌ها و محورها توسط پیمانكار بر اساس طراحی‌های انجام شده
  • كنترل كیفیت كارهای اجرایی و حصول اطمینان از اینكه كارهای اجرایی مطابق مشخصات فنی نقشه‌ها واستانداردهای مورد نظر انجام می‌گیرد
  • بررسی كارگاهی دعاوی پیمانكاران و اظهار نظر درباره آنها
  • نظارت بر انعكاس تغییرات نقشه‌های اجرایی در كارگاه برروی نسخ اصلی آنها توسط پیمانكار
  • شركت در كمیسیون‌های تكمیل نصب مكانیكی، تحویل موقت و قطعی
  • تهیه شرح كارهای اضافی یا نقصانی و تعیین برآورد مقادیر و قیمت جهت تصویب كارفرما با توجه به مفاد پیمان و ابلاغ دستور كارهای اضافی یا نقصانی به پیمانكار 

کپی رایت © تمامی حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به شرکت احیا طرح مهام می باشد