مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد


سیستم انتقال گندله، آهن اسفنجی سرد و داغ

متن خلاصه پروژه

ادامه

واحد احیا شماره 1 مستقیم مگامدول

متن خلاصه پروژه

ادامه

واحد احیا شماره 2 مستقیم مگامدول

متن خلاصه پروژه

ادامه

انتقال آهن اسفنجی داغ و طراحی مخازن میانی نگهداری

متن خلاصه پروژه

ادامه
<< بازگشت